Πρόσκληση «Διακρατικές Συνεργασίες: Κύπρος-Ρωσία»

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φορείς για τη δυνατότητα υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο δύο (2) νέων Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Διακρατικές Συνεργασίες», το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο των Προγραμμάτων «RESTART 2016-2020» για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία. Οι δυο Προσκλήσεις, που ανακοινώθηκαν στις 15 Νοεμβρίου 2018, αφορούν συγκεκριμένα την προώθηση συνεργασιών μεταξύ Κύπρου-Ρωσίας.

H Πρόσκληση «Κύπρος-Ρωσία (FASIE)» στοχεύει στην προώθηση της δημιουργίας καινοτόμων και τεχνολογικών συνεργασιών μεταξύ μικρών επιχειρήσεων από τη Ρωσική Ομοσπονδία και Κυπριακών μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω της υλοποίησης κοινών ερευνητικών Έργων. Τα προτεινόμενα έργα θα πρέπει να περιλαμβάνουν ερευνητικές δραστηριότητες που να υπηρετούν τους Τομείς Προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Κύπρου (S3Cy). Αρμόδιος Φορέας από την πλευρά της Ρωσικής Ομοσπονδίας είναι το Foundation for Assistance to Small Innovative Enterprises (FASIE).

H Πρόσκληση «Κύπρος-Ρωσία (RFBR)» στοχεύει στην προώθηση και στήριξη της συνεργασίας μεταξύ εξαιρετικά καταρτισμένων Ρώσων και Κυπρίων επιστημόνων, που ενεργοποιούνται στον τομέα της βασικής έρευνας. Προτάσεις Έργων μπορούν να υποβληθούν σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών περιοχών που καταγράφονται στην Πρόσκληση. Αρμόδιος Φορέας από την πλευρά της Ρωσικής Ομοσπονδίας είναι το Russian Foundation for Basic Research (RFBR).

O συνολικός προϋπολογισμός της κυπριακής πλευράς ανέρχεται σε 300.000 Ευρώ για κάθε Πρόσκληση ενώ η μέγιστη χρηματοδότηση για τους φορείς από την Κύπρο ανέρχεται σε 100.000 Ευρώ (Πρόσκληση «Κύπρος-Ρωσία (FASIE)») και 75.000 Ευρώ (Πρόσκληση «Κύπρος-Ρωσία (RFBR)») ανά έργο. Για την Πρόσκληση «Κύπρος-Ρωσία (FASIE)» η διάρκεια των έργων θα πρέπει να είναι μεταξύ δεκαοκτώ (18) και είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, ενώ για την Πρόσκληση «Κύπρος-Ρωσία (RFBR)» μπορεί να είναι μέχρι τρία (3) χρόνια.

Η Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων και για τις 2 Προσκλήσεις είναι η 15η Φεβρουαρίου 2019, ώρα 13.00. Οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν την υποβολή Προτάσεων σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τις διαδικασίες των δύο χωρών, προς εξασφάλιση χρηματοδότησης από τον οικείο χρηματοδοτικό οργανισμό. Η υποβολή των Προτάσεων στο ΙΠΕ θα γίνεται μέσω της Πύλης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών IRIS. Για την αξιολόγηση των Προτάσεων της παρούσας Πρόσκλησης η κάθε χώρα θα ακολουθήσει ανεξάρτητη διαδικασία, ενώ η τελική επιλογή των Προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν θα γίνει από Μικτές Επιτροπές Κύπρου – Ρωσίας (ξεχωριστά με κάθε φορέα συνεργάτη) με βάση τις αξιολογήσεις των δύο πλευρών.

Τέσσερις νέες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων Προγραμμάτων RESTART 2016-2020

Τέσσερις νέες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων ανακοινώνει το Ίδρυμα στο πλαίσιο των Προγραμμάτων «Ολοκληρωμένα Έργα», «Νησίδες Αριστείας», «Εμπορική Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων Έρευνας», «Εμπορική Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων Έρευνας από Επιχειρήσεις».
 
(1) Το Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένα Έργα» προβλέπει τη χρηματοδότηση διεπιστημονικών έργων συνεργασίας μεγάλου βεληνεκούς, επικεντρωμένων σε μία ή περισσότερες Περιοχές Εστίασης ενός από τους Τομείς Προτεραιότητας: «Ενέργεια», «Τουρισμός», «Γεωργία-Τρόφιμα», «Δομημένο Περιβάλλον και Κατασκευές», «Μεταφορές-Ναυτιλία» και «Υγεία». Η μέγιστη χρηματοδότηση ανά έργο μπορεί να ανέλθει μέχρι το €1 εκατομύριο, ενώ οι Προτάσεις που θα τύχουν χρηματοδότησης θα επιλέγονται μέσω συνδυασμού των μεθόδων εξ’ αποστάσεως αξιολόγησης από δύο ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και  αξιολόγησης από Επιστημονική Επιτροπή Αξιολόγησης. Η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή προτάσεων είναι η 11η Ιανουαρίου 2019, ώρα 13.00.
 
(2) Το Πρόγραμμα «Νησίδες Αριστείας» στοχεύει στην προώθηση της επιστημονικής αριστείας, μέσω της χρηματοδότησης πρωτοποριακών ερευνητικών έργων σε τομείς αιχμής. Στο πλαίσιο του Προγράμματος θα χρηματοδοτηθούν έργα τα οποία εντάσσονται στις ακόλουθες τρείς Επιστημονικές Περιοχές: Επιστήμες Ζωής, Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική, και Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Η μέγιστη χρηματοδότηση ανά έργο μπορεί να ανέλθει μέχρι τις €250.000 για Έργα που εμπίπτουν στις «Επιστήμες Ζωής» και στις «Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική» και €150.000 για Έργα που εμπίπτουν στις «Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες». Οι Προτάσεις που θα τύχουν χρηματοδότησης θα επιλέγονται με σειρά βαθμολογίας στη βάση επιστημονικής αξιολόγησης από δύο ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες. Η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή προτάσεων είναι η 25η Ιανουαρίου 2019, ώρα 13.00.
 
(3) Το Πρόγραμμα «Εμπορική Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων Έρευνας» προβλέπει την υποστήριξη δραστηριοτήτων για εμπορική αξιοποίηση αποτελεσμάτων που παράγονται από ερευνητικές δραστηριότητες σε Οργανισμούς Έρευνας ή σε Άλλους Φορείς του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Η Πρόσκληση αφορά στη Φάση Α’ του Προγράμματος, η οποία υποστηρίζει την εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου για την εμπορική αξιοποίηση αποτελεσμάτων, τα οποία έχουν προκύψει μέσα από την υλοποίηση ερευνητικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν εντός των κυπριακών Οργανισμών Έρευνας ή Άλλων Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Υποστηρίζει, επίσης, προπαρασκευαστικές δράσεις για τελειοποίηση προϊόντος, ανάπτυξη επιχειρηματικής στρατηγικής, προώθηση και εξεύρεση πηγών χρηματοδότησης. Η μέγιστη χρηματοδότηση ανά έργο μπορεί να ανέλθει μέχρι τις €30.000. Οι προτάσεις που θα τύχουν χρηματοδότησης θα επιλέγονται με σειρά προτεραιότητας υποβολής στο ΙΠΕ (δεν υπόκεινται σε ανταγωνιστικές διαδικασίες), με την προϋπόθεση ότι θα έχουν κριθεί επιλέξιμες για χρηματοδότηση στη βάση επιστημονικής αξιολόγησης από έναν ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα. Η καταληκτική ημερομηνία της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων είναι η 30ηΣεπτεμβρίου 2020, ώρα 13.00, ή μέχρι εξαντλήσεως του Προϋπολογισμού.
 
(4) Το Πρόγραμμα «Εμπορική Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων Έρευνας από Επιχειρήσεις»προβλέπει την υποστήριξη δραστηριοτήτων για την εμπορική αξιοποίηση αποτελεσμάτων που έχουν προκύψει μέσα από την υλοποίηση ερευνητικού έργου σε επιχείρηση. Η παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων αφορά στη Φάση Α’ του Προγράμματος, η οποία υποστηρίζει την εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου για την εμπορική αξιοποίηση αποτελεσμάτων, τα οποία έχουν προκύψει μέσα από την υλοποίηση ερευνητικού έργου συγχρηματοδοτούμενου από το ΙΠΕ στο οποίο συμμετείχε η επιχείρηση που υποβάλει την πρόταση. Υποστηρίζει, επίσης, προπαρασκευαστικές δράσεις για τελειοποίηση προϊόντος, ανάπτυξη επιχειρηματικής στρατηγικής, προώθηση και εξεύρεση πηγών χρηματοδότησης. Η μέγιστη χρηματοδότηση ανά έργο μπορεί να ανέλθει μέχρι τις €30.000. Οι προτάσεις που θα τύχουν χρηματοδότησης θα επιλέγονται με σειρά προτεραιότητας υποβολής στο ΙΠΕ (δεν υπόκεινται σε ανταγωνιστικές διαδικασίες), με την προϋπόθεση ότι θα έχουν κριθεί επιλέξιμες για χρηματοδότηση στη βάση επιστημονικής αξιολόγησης από έναν ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα. Η καταληκτική ημερομηνία της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 13.00, ή μέχρι εξαντλήσεως του Προϋπολογισμού.

Schemes for the Enhancement of Youth and Women Entrepreneurship (20/12/17-19/03/18)

Summary

The aim of the Schemes are to develop, support and encourage entrepreneurship by young people and women that fall in the age range of 20 – 40 for the young people and 18-55 for the women, who wish to establish an enterprise in the manufacturing, service or tourism sector and e-commerce.

Call Description

Emphasis is given in the development of new technologies, in the use of innovative methods of production and promotion of products and services, in the development of environmental friendly products and generally in modern entrepreneurial practices aiming at the creation of a dynamic and competitive unit. Eligible candidates can be men and women who:

 

·         Reside legally in the Cypriot Democracy and their age range of 20 – 40 for the young people and of 18-55 for the women.

·         Are either unemployed, employed or freelance professionals at the date of submission of their proposal.

·         Had no any previous business activity in any sector for a period of six months before the date of submission of their proposal.

As beginning of enterprising activity is comprehended the self-employment or the attendances in company in percentage from 25%. In this case it will be participate in the capital of company up to 75% young men and women which will practice also the administration of this.

Under the program, the form of the aid consists of:

  • Grant from € 5,000 to € 70,000 per proposal for manufacturing sector,
  • Grant from € 5,000 to € 50,000 per proposal for tourism, services and e-commerce.

The completion of financed investment may not exceed twenty-four months from the date of acceptance of the relevant decision.

The expenditure categories covered by the program are:

          Equipment/Special Installations/Buildings/Configuration of Spaces

          Training

          Promotion and Publicity

          Consulting Expanses

          Initial Capital

 

 

Incentive Scheme for Investments in the Enrichment and Upgrading of the Tourism Product for the Tourist Season Lengthening

Cyprus Tourism Organization announces the final version of the Guide concerning the “Incentive Scheme for Investments in the Enrichment and Upgrading of the Tourism Product for the Tourist Season Lengthening”. The objective of the Plan is to encourage hotels to renovate buildings, equipment  software, hardware and consulting services, which support the development of Tourism Product and generate overnights for the hotel industry during the low
season months.
 
Source: Cyprus Tourism Organization

Proof of Concept for Technology / Knowhow Applications

The Research Promotion Foundation announces the Call for Proposals for the «Proof of Concept for Technology / Knowhow Applications» Programme within the framework of the «RESTART 2016-2020» Programmes for Research, Technological Development and Innovation and invites potential beneficiaries to submit relevant Project Proposals (Proposals). The present Call is part of the «Competitiveness and Sustainable Development 2014-2020» Operational Programme and is co-funded by the European Regional Development Fund and the Republic of Cyprus.

The “Proof of Concept for Technology / Knowhow Applications” Programme aims at the preliminary investigation of possible industrial applications of a technology/knowhow.

Source: Research Promotion Foundation

Cooperation with Cyprus International Institute of Management

SLOA works together with Cyprus International Institute of Management (CIIM), a non-profit international business school established in 1990 by a group of business leaders and a team of prominent academics representing some of the world’s top business schools. The two organizations plans to presents in the market very useful analytical and supporting tools. The first event organized for the Hotel’s Market at 26th of May in Nicosia.

 

New Cooperation Partners

The world changes constantly. It becomes more varied and more complex, especially in the fields in the ares of Information and Cmmunication. To meeting the requirements of this increasing complexity, we work together with a network of experienced and specialized cooperation partners, who constantly update their knowledge of methodologies. More specific SLOA works together with Norwegian  companies TELEPLAN and CELLVISION for marketing of there products to new markets.

Recruitment Professinals in HR Assessment

SLOA cooperates with TOMAS POUTAS International Business Consulting in order to promote its CAP Tain system in China and Russia. CAPTain measures working and achievement style, i.e. the way people solve concrete tasks, deal with fellow members of staff and customers, and the way they behave in a team context. CAPTain meets current scientific and technical standards and has been proven internationally in leading companies. Responsible Persons: for China Mrs Cecily Yin (cyin@sloa.om.cy), for Russia Mrs Tatiana Vladimirova (tvladimirova@sloa.com.cy).

100% are the succeed applicants of the Enhancement of Youth Entrepreneurship 2015 program trusted SLOA

All the proposals submitted by SLOA in the first call for the Enhancement of Youth Entrepreneurship 2015 have taking high rating and are financed by the Republic of Cyprus. The aim of the Scheme is to develop, support and encourage entrepreneurship by young people who, based on their knowledge expertise and talent, will establish a new enterprise. The scheme covers new enterprises of the manufacturing, service or tourism sector, and e-commerce. Emphasis is given in the development of new technologies, in the use of innovative methods of production and promotion of products and services, in the development of environmental friendly products and generally in modern entrepreneurial practices aiming at the creation of a dynamic and competitive unit. The scheme motivates successful applicants by offering them a grand, as a percentage (50%) on the approved budget. The maximum amount of grand is €70,000 for enterprises of the manufacturing sector, and €50,000 for all other activities.

Recruitment Post Graduate Students at School of Management

SLOA cooperates with School of Management in order to find Post Graduate Students for the SCM program of the University from China and Russia. More information for the progam in following link:

 https://weatherhead.case.edu/degrees/masters/ms-management/operations-research-supply-chain/

Responsible Persons: for China Mrs Cecily Yin (cyin@sloa.om.cy), for Russia Mrs Tatiana Vladimirova (tvladimirova@sloa.com.cy).